Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu Dog VISUAL umiestneného na webovom rozhraní https://dog-visual.cz

 
(Ďalej len webové rozhranie)


Kwasnicová Lucie, fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri od 27.05.2015
so sídlom Dolní Domaslavice 74, Dolní Domaslavice, 73938
IČ: 73112593
nie sme platcami DPH

Adresa pre doručovanie
Třanovice 1, Třanovice, 739 53 (budova C)

kontakty
Kwasnicová Lucie
+420 776440464

e.mail - info.dogvisual@gmail.com

obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci zaslaním objednávky súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (maloobchodný predaj), riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ (veľkoobchodný predaj), riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené obchodným zákonníkom, z.č. 513/1991 Zb., Všetko v platnom znení.

 

1. Práva a povinnosti predávajúceho

    Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na adresu kupujúceho, v čo možno najkratšom termíne.
    Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci neplní svoje záväzky, neodoberie tovar či nezaplatí kúpnu cenu.
    Predávajúci má právo od záväznej objednávky (kúpnej zmluvy) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.
    Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že:

         tovar sa už nevyrába alebo nepredáva,

         tovar je momentálne vypredané.

    V prípade, že niektorá z týchto situácií nastane, má predávajúci povinnosť, bezodkladne kontaktovať a informovať o tomto kupujúceho - objednávateľa.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

    Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu tovaru, vrátane ceny dopravy a vrátane DPH.
    Kupujúci je povinný vo svojej objednávke uvádzať len pravdivé údaje, uviesť správnu a úplnú poštovú - dodaciu adresu.
    Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby, než je odovzdaná prepravcovi, alebo vrátiť tovar do 14 dní odo dňa jeho doručenia, odstúpením od zmluvy.
    Kupujúci má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databázy. Požiadanie o vymazanie osobných údajov, musí byť vykonané písomnou formou na adresu sídla spoločnosti.

3. Objednávka tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom e-shopu www.dog-visual.cz sú považované za záväzné. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálneho potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru kupujúcemu, na adresu uvedenú v objednávkovom formulári a prevzatím objednaného tovaru kupujúcim.

    Ceny v e-shope www.dog-visual.cz sú uvádzané v Sk a sú vrátane DPH. Ceny môžu byť zmenené v závislosti od množstva tovaru.
    Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s ustanovením obchodných podmienok platných a uvedených na www.dog-visual.cz k tomuto dňu, súhlasí s výšku ceny objednaného tovaru, vrátane ceny dopravného. Tento súhlas potvrdzuje odoslaním objednávky.
    Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodov kedykoľvek, pred jej odoslaním - tj. Odovzdaním prepravcovi. V prípade stornovania už odoslanej objednávky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
    Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku, v prípade:
        Objednaný tovar sa už nevyrába, alebo nastala akákoľvek zmena v cenníku výrobcu. Ak nastane táto situácia, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už uhradil celú sumu kúpnej ceny, túto sumu mu predávajúci prevedie späť na jeho účet alebo adresu, v najkratšom možnom termíne (najneskôr do 5 pracovných dní).
        Ak nebola platba tovar vykonaná v stanovenom termíne.

5. Dodanie tovaru

    Predávajúci sa zaväzuje, dodať tovar kupujúcemu, v čo možno najkratšom čase od doručenia platnej objednávky, ak nie je vopred dohodnuté inak, dohodou o doručenie tovaru vo vopred stanovenom termíne.
    Miestom plnenia (dodania) je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári, nezvolia Ak si kupujúci osobné odber v odbernom mieste.
    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.
    Tovar je dodávaný v jeho bežných obaloch.
    Kupujúci je povinný okamžite po obdržaní zásielky skontrolovať správnosť a úplnosť jej obsahu.
    Ak je poškodený obal zásielky, kupujúci zásielku neprevezme, s prepravcom na mieste spíše Zápis o škode a aj tejto skutočnosti informuje predávajúceho.
    Ak obsah dodávky nie je kompletný, tovar je poškodený alebo nezodpovedá popisu a objem uvedený na faktúre, reklamuje kupujúci zásielku priamo u kupujúceho.
    V prípade dodávky neúplnej zásielky prevedie predávajúci, bez zbytočného odkladu, po obdržaní reklamácie kupujúceho dodatočnú zásielku. V tomto prípade hradí náklady na dopravu predávajúci. V prípade reklamácie vady tovaru sa bude postupovať podľa všeobecných predpisov.
    Kupujúci svojim podpisom v dokladoch dopravcu potvrdzuje, že tovar prevzal v požadovanom množstve, kvalite a nepoškodené.

 Predávajúci nie je platcom DPH.

6. Odstúpenie od zmluvy

    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu (zákon č. 367/2000).
    V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný:
        vyplniť a spolu s tovarom zaslať Formulár pre odstúpenie od zmluvy, dostupný na webových stránkach predávajúceho,
        nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom množstve a v pôvodnom nepoškodenom obale zaslať na svoje náklady alebo osobne doručiť na adresu predávajúceho, alebo na adresu určenú predávajúcim (odberné miesto). Tovar nesmie javiť žiadne známky poškodenia či jeho používanie.
     V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné od zmluvy odstúpiť na dodávku tovaru, ktorý bolo upravené alebo vyrobené zakázkovo a individuálne podľa požiadaviek kupujúceho (výstavné vodítka a obojky, menovky na obojky a individuálny dizajn, ktorý bol vopred dohodnutý).
    Tovar je kupujúci povinný zasielať predávajúcemu doporučene a poistený. Predávajúci neručí za poškodenie alebo stratu.
    Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú peniaze za tovar zaslané predávajúcim prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 30 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Náklady na poštovné sa nevracia.
    V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.
    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

7. Zodpovednosť za tovar

    Zodpovednosť za tovar - nebezpečenstvo za škody na tovare - prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho alebo prepravcu.

8. Platobné podmienky

Platba za objednaný tovar môže byť uskutočnená:

    dobierkou (v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu).
    vopred prevodom na účet predávajúceho.

Tovar zostáva v majetku predávajúceho až do úplného zaplatenia.

Práva z chybného plnenia Vám nepatrí, ak:

    ste o vade pred prevzatím veci vedeli,
    ste vadu sami spôsobili,
    uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

    opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
    vady použité veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ho prevzali,
    veci predávané za zníženú cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, alebo
    ak to vyplýva z povahy veci.

 

10. Prevzatie tovaru

    Kupujúci je povinný okamžite po obdržaní zásielky, skontrolovať správnosť a úplnosť jej obsahu.
    Ak je poškodený obal zásielky, kupujúci zásielku neprevezme, s prepravcom na mieste spíše Zápis o škode a na základe tejto skutočnosti informuje predávajúceho.
    Ak obsah dodávky nie je kompletný, tovar je poškodený alebo nezodpovedá popisu a objem uvedený na faktúre, reklamuje kupujúci zásielku priamo u predávajúceho.

11. Reklamácia tovaru

    V prípade zistenia závad na tovar je kupujúci povinný o zistených závadách informovať predávajúceho, a to najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru písomným oznámením s uvedením popisu závady, uvedením čísla objednávky, čísla faktúry a dátumu objednávky.
    Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu predložením predmetu plnenia a písomným oznámením obsahujúcim čo najpodrobnejšiu špecifikáciu zistenej chyby predmetu plnenia.
    Pri reklamácii je kupujúci povinný preukázať zakúpenie predmetu u predávajúceho, a to faktúrou.
    Predávajúci nie je povinný prijať na vybavenie reklamácie predmet plnenia, neodovzdá ak ho kupujúci spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom.
    O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný najneskôr do 30 dní od prevzatia predmetu na vybavenie reklamácie.
    Za neoprávnenú reklamáciu (ak nebude zistená oznámená závada, alebo sa bude jednať o závadu nespadajúce do záručných podmienok), môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov za dopravu alebo opravu.

12. Záverečné ustanovenia

    Táto zmluva sa uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, s čím obe zmluvné strany vyjadrujú svoj súhlas. Žiadne náklady v súvislosti s uzavretím zmluvy pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku nevznikajú.
    Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
    Tieto obchodné a dodacie podmienky sú účinné k 1. 6. 2016.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie